e-Matching, dating voor hoger opgeleiden. Durft u het aan... (2024)

'Veilig betalen en eenvoudig stop te zetten'


De inschrijving is gratis en vrijblijvend en bestaat uit vier stappen. Afronding van stap 1 is een voorwaarde om toegang tot de site te verkrijgen. Na afronding van stap 1 ontvangt men de inloggegevens. Stap 2, 3 en 4 kunnen direct maar ook op een later tijdstip worden gedaan of afgerond.

1 Registratie van persoonsgegevens en nickname
2 Omschrijving van wat voor iemand men zoekt
3 Omschrijving van de persoon zelf
4 Uploaden van foto's


Passief lidmaatschap (gratis)

Ieder die zich op de site inschrijft wordt automatisch passief lid. Elk profiel en de bijbehorende foto's worden gekeurd en pas na goedkeuring ook vertoond op de site. Een passief lid kan hetzelfde als een actief lid, maar kan alleen niet zelf het initiatief nemen tot een contact. Men kan wel kosteloos reageren op een bericht (maximaal 5 per dag) dat men heeft ontvangen van een actief lid. Als een passief lid 32 weken niet inlogt, wordt het profiel verwijderd. Men kan ook zelf het profiel van de site verwijderen of e-Matching daarom verzoeken.


Actief lidmaatschap (betaald)

Je kunt kiezen voor een actief lidmaatschap waarbij je maandelijks betaalt. Dit lidmaatschap is doorlopend en wordt, tot opzegging, steeds automatisch verlengd met een maand.Of je kiest voor een lidmaatschap waarbij je eenmalig voor een periode van 1, 3 of 6 maanden betaalt.
Een actief lid kan van alle functionaliteiten van de site gebruik maken. Het actief lidmaatschap wordt automatisch stopgezet als wij geen betaling meer ontvangen. Na afloop van het actief lidmaatschap wordt het profiel omgezet naar passief lidmaatschap. Indien iemand vervolgens langer dan 32 weken niet meer inlogt, wordt het profiel verwijderd.

Tarieven actief lidmaatschap

1 maand - doorlopend

doorlopend € 21,95 pm

1 maand

eenmalig € 27,95

3 maanden

eenmalig € 55,95

6 maanden

eenmalig € 89,95

Alle online betalingen verlopen via pagina's die volgens het https protocol verlopen. De creditcardbetalingen en iDEAL betalingen worden afgehandeld door Buckaroo. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Klik hier om te betalen.


Per maand betalen, doorlopende automatische incasso

Kies je ervoor om maandelijks te betalen, dan wordt je abonnement automatisch met een maand verlengd. De kosten zijn dan 21,95 euro per maand.
Men kan op elk moment de incasso via de site (of per e-mail) intrekken, met behoud van de resterende lidmaatschapsperiode. De maand lidmaatschap gaat in op de dag dat de incasso wordt aangemaakt. De volgende maandincasso wordt altijd een maand na die dag verstuurd.


Per periode betalen (1, 3 of 6), eenmalig

Er kan ook eenmalig betaald worden. Voor de periodes 3 en 6 maanden geldt een korting op de maandprijs. Betaling kan in dat geval door middel van eenmalige overschrijving of online-betaling (met iDEAL en de creditcards van Mastercard en VISA).


Betalen per overschrijving

NL56 INGB 0007096502
Focus internet BV
Vermeld bij betaling je nickname

Lidmaatschap stopzetten

Bij verwijdering van het profiel stopt automatisch het lidmaatschap. Dat kan de gebruiker zelf doen via de site of door ons daarom te verzoeken, via de site, e-mail, telefonisch of schriftelijk. Als het profiel verwijderd is, wordt (indien men betaalt via maandelijkse incasso) de machtiging tot automatische incasso ook ingetrokken en wordt er dus geen nieuwe incasso meer gedaan.


Herroepingsrecht

Door het doen van een betaling is met uw toestemming direct gestart met het uitvoeren van onze dienst. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u het lidmaatschap heeft afgenomen.Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht wordt het lidmaatschapsgeld teruggebracht tot het standaard maandbedrag (27,95) en krijgt u de rest teruggestort met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u betaald heeft. Dat doen wij zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven van het lidmaatschap af te zien.
U kunt uw verzoek kenbaar maken via het Europese modelformulier voor herroeping of bijvoorbeeld via ons online reactieformulier, maar bent hiertoe niet verplicht.

Klachtenprocedure

1. U meldt de klacht bij e-Matching via ons reactieformulier. U krijgt binnen uiterlijk 3 dagen een inhoudelijke reactie.
2. Biedt stap 1 geen oplossing, dan kunt u de klacht via het klachtenformulier van Thuiswinkel richten aan e-Matching. Thuiswinkel.org bemiddelt dan in het zoeken naar een passende oplossing.
3. Als dit dan nog geen oplossing biedt, dan kunt u voor het ontstane geschil een beroep doen op de onafhankelijke Geschillencommissie Thuiswinkel of bij het Europese online geschillenplatform (ODR).

e-Matching, dating voor hoger opgeleiden. Durft u het aan... (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kelle Weber

Last Updated:

Views: 5294

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kelle Weber

Birthday: 2000-08-05

Address: 6796 Juan Square, Markfort, MN 58988

Phone: +8215934114615

Job: Hospitality Director

Hobby: tabletop games, Foreign language learning, Leather crafting, Horseback riding, Swimming, Knapping, Handball

Introduction: My name is Kelle Weber, I am a magnificent, enchanting, fair, joyous, light, determined, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.