Creditcards | Consumentenbond (2024)

Wanneer krijg je een creditcard?

Een creditcard is vaak een onderdeel van een betaalrekening of -pakket.Bij sommige uitgebreide betaalpakketten is een tweede creditcard zelfs 'gratis'.Gebruik je geen tweede creditcard? Danis het misschien voordeliger om een ander, goedkoper betaalpakket te kiezen.

'Losse'creditcard aanvragen

De meeste banken bieden een creditcard aan. AlleenTriodos Bank heeftgeen eigen creditcard. Ben je klant bij Triodos Bank? Dankun jeeen 'losse' (niet bank-gebonden)creditcard aanschaffen. Denk aande ANWB Visa Card of de Mastercard Classic.

Dit kan natuurlijk ook als je bij 1 van de andere banken bankiert. Bijvoorbeeld als je een pakket hebt waar een creditcard niet bij de prijs inbegrepen is.De meeste creditcards zijn van uitgever ICS, zowel die van banken (behalve ING en Rabobank) en als de 'losse' creditcards.

Kosten

De prijs van een creditcard wisselt tussende €15 tot boven de €100 per jaar. Vaak geldt: hoe duurder de kaart, hoe hoger de bestedingslimiet. En hoe langer je spullen na aankoop verzekerd zijn.

Kosten buiten eurolanden

Als jebuiten eurolanden betaalt of geld opneemt met een creditcard betaal je meestal extra kosten. De kosten verschillenper creditcard.

Rente over saldo

Soms betaal je ook rente over het uitstaande saldo op je creditcard. Als je elke maand je uitstaande saldo moet aflossen hoeft dat niet. Maar als je elke maand een deel aflost wel. Dit heet gespreid betalen. Je betaalt dan rente, vaak zo'n 10%.

Zorgplicht

Bij ICS isgespreid betalenalleen nog mogelijk voor klanten die er al gebruik van maken,niet voor nieuwe klanten. Omdat gespreid betalen een vorm van krediet is, heeft ICS eenzorgplicht. Er wordt dan regelmatig gecontroleerd of het krediet nog bij je huidige financiële situatie past.

Geld opnemen is duur

Let op: geld opnemen met een creditcard is altijd duur, ook in Nederland. Je betaalt vaak een percentage van het opgenomen bedrag (rond de 4%). Daarnaast betaal jebuiten eurolanden een koersopslag.

Kosten creditcard buiten eurolanden

Betalen
(koersopslag)

Geld opnemen
(kosten per opname + koersopslag)

ABN AMRO 2% 4% (min. €4,50) + 2%
American Express 2,5% 3,5% (min. €4,50) + 2,5%
ICS (oa ANWB Visa Card, Mastercard Classic en creditcards van ASN Bank, Knab, RegioBank, SNS) 2% 4% + 2%
ING 2% 2% (min. €4,50) + 2%
Rabobank 2% €4,50 + 2%

*ICS: korting op de kosten voor een geldopname bijeen positief saldo op je creditcard.Je betaalt 1% van het opgenomen bedrag(max€1,50) plus de koersopslag van 2%.Ook krijg je een (kleine) rentevergoeding over het positieve saldo.
*Bunq heeft een debit Mastercard

Voor wie veel reist buiten eurolanden, kaneen (prepaid) creditcard of debitcard van een buitenlandse bank als Revolut of Wise ook een optie zijn. Deze banken rekenen vaak geenof weinig koersopslag.

Voordelen betalen met een creditcard

Chargeback-regeling

Een belangrijk voordeel van betalenmet een creditcard is de zogenaamde chargeback-regeling. Ook wel aflevergarantie of GeldTerugService genoemd. Dit betekent dat je een betaling kanbetwisten.

Geld terug bij fraude of faillissem*nt

Dit kan bijvoorbeeld als er sprake is van fraude, maar ook als een online bestelling nep blijkt te zijn. Of bijvoorbeeld als een bedrijf geld int voor een abonnement dat al opgezegd is. Maar ook als het bedrijf waaraan je betaalt failliet gaat voordat je de dienst of het product ontvangt. Alleen creditcards van de Rabobank bieden nadrukkelijk geen dekking bij faillissem*nt.

Voorwaarden per creditcard

Met bijna alle creditcards in Nederlandvan Mastercard, Visa of American Express kun je een betaling betwisten. Het hangt af van de voorwaarden van decreditcard hoeveel tijd je hebt om dit te doen. Soms geldt die termijn pas vanaf de levering van het product en niet vanaf de aankoopdatum.

Voor een betwisting moet je vaak een formulier invullen en bewijsstukken meesturen. Soms moet je het verzoek ook nog motiveren. Hoe dit precies werkt, verschilt per creditcarduitgever.

Betwisten via PayPal

Let op: een betaling met PayPal kun je ook betwisten via een geschil enclaim. Maar je bent niet dubbel gedekt bij een betalingmet PayPal en eendaaraan gekoppeldecreditcard. Eenbetwisting bij decreditcardmaatschappijis dan nietmeer mogelijk.

Aankoopverzekering

Een voordeel van betalen,online of in de winkel, met je creditcard is dat je aankoopverzekerd istegen diefstal, verlies en beschadiging. Dit geldt niet voor een aankoop met je betaalpas of bijvoorbeeld iDeal. Alleen SNS-klanten met SNS Compleethebben ook bij aankopen met hun betaalpas een aankoopverzekering.

De aankoopverzekering geldt voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld 90 dagen. Dit hangt afvan welke creditcard je hebt. Sommige producten zijn uitgesloten, zoalssieraden. Er geldt ook vaak een eigen risico.

Reisverzekering

Bij veel creditcards is een reisverzekering inbegrepen. Alleen zitten daar veel haken en ogen aan. Zo geldt de verzekering meestal alleen als de volledige reis betaald is met de creditcard. En de volledige reis betekent niet alleen het vervoer erheen, maar bijvoorbeeld ook de huurauto, benzine, overnachtingen en etentjes. Bovendien sluiten praktisch al deze creditcard-reisverzekeringen reizen uit naar gebieden met een negatief reisadvies (code oranje of rood). Die beperkingen maken dat deze verzekeringen geen volwaardige vervangers van doorlopende reisverzekeringen zijn.

Tips bij aanvragen van een creditcard

Let bij het aanschaffen van een creditcard op de volgende punten:

 • Wat zijn de jaarlijkse kosten voor de kaart?
 • Wat is het bestedingslimiet?
 • Gelden er inkomenseisen?
 • Hoe moet je aflossen? Bijvoorbeeld elke maand het hele openstaande bedrag of kunje ook gespreid betalen? En wat is dan de rente?
 • Is er sprake van BKR-toetsing en -registratie?
 • Wat zijn de kosten voor betalen en geld opnemen?
 • Is er een aflevergarantie of chargeback-regeling?
 • Is er een aankoopverzekering? En tot hoe lang na aankoop zijn je spullen verzekerd?
 • Zijn er nog extra's zoals een bagage- of vluchtvertragingsverzekering? En wat zijn de voorwaarden van dezeverzekeringen?

Extra authenticatie-stap bij online betalingen

PSD2, de herziene richtlijn voor betaaldiensten,verplicht Strong Costumer Authentication (SCA)voor online betalingen. Dit verbetert de veiligheid.

Met Strong Costumer Authentication (SCA) controleert je bank, creditcarduitgever of andere betaaldienstverlener je identiteit op een combinatie vanminimaal 2 gegevens:

 • Iets wat alleen de klant weet en onthoudt, zoals een geheime pincode of wachtwoord.
 • Iets wat alleen de klant in bezit heeft, zoals een persoonlijke pinpas, smartphone of armband met betaalchip.
 • Iets wat alleen de klant is en kenmerkt, zoals een vingerafdruk of gezichtsscan (met biometrie).

Sinds eind 2020 kun je bij Europese webwinkels meestal niet meer alleen met je creditcardnummer, naam, vervaldatumen CVC-code betalen.

Soms is SCA niet verplicht. Bijvoorbeeld bij terugkerende betalingen na een eerste betaling met SCA. En meestal voor bedragen onder de €30.

Prepaid creditcardendebitcards

Er zijn verschillende prepaid creditcards, bijvoorbeeld van Mastercard en Pay2d.Buitenlandse banken, zoals Revolut en N26, bieden vaak een debitcard aan. Ook worden de komende tijd alle Nederlandse betaalpassen vervangen door een debitcard.

Het verschil met 'gewone' creditcards is dat je met een prepaid creditcard of debitcard geen extra limiet hebt. Bij debitcards wordt een aankoop direct van je betaalrekening afgeschreven. Bij een prepaid creditcard zet je een tegoed op de creditcard.

Voordelenprepaid creditcard/debit credit card

 • Je kunt niet meer geld uitgeven dan je hebt.
 • Geen BKR-registratie.
 • Geen hoge rente over een uitstaand saldo.

Nadelen prepaid creditcard

 • Bij prepaid creditcards worden er verschillende variabele kosten in rekening gebracht. Bijvoorbeeld voor geld storten op de kaart en voor het niet gebruiken van de kaart.
 • Prepaid creditcards worden niet geaccepteerd als borg voor bijvoorbeeld een huurauto.
 • Vaak is er geen chargeback-regeling en/of aankoopverzekering.
 • Veel aanbieders van prepaid creditcards zijn niet in Nederland gevestigd. Als je een vraag, probleem of klacht hebt, kun je niet bij een Nederlandstalige klantenservice terecht.
Creditcards | Consumentenbond (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Horacio Brakus JD

Last Updated:

Views: 5290

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Horacio Brakus JD

Birthday: 1999-08-21

Address: Apt. 524 43384 Minnie Prairie, South Edda, MA 62804

Phone: +5931039998219

Job: Sales Strategist

Hobby: Sculling, Kitesurfing, Orienteering, Painting, Computer programming, Creative writing, Scuba diving

Introduction: My name is Horacio Brakus JD, I am a lively, splendid, jolly, vivacious, vast, cheerful, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.